Studiekurs i sosialt entreprenørskap

Hits: 15758

 

Kurset gir økt kunnskap om den sosiale innovasjonsprosessen, både i eksisterende og nye bedrifter og i offentlig virksomhet. Behovet for hjelp og støtte til de svake og utslåtte i samfunnet har aldri vært større.

Sted
 
Akershus / Lørenskog
Type
 
Åpent kurs / Gruppeundervisning
Undervisningstid
 
Nytt kurs starter nå
Varighet
 
5 Leksjoner a 3 timer
Pris
 

Ledelse av den sosiale innovasjonsprosessen er et område som krever spesifikk kjennskap til de utfordringer og hindringer som ethvert individ og enhver organisasjon møter i den kontinuerlige omstillingsprosess i produksjon og fordeling av sosial omsorg som kjennetegner det postindustrialiserte samfunn. Innovasjon i det sosiale entreprenørskap har tradisjonelt vært et område uten stort fokus fra næringsliv og myndigheter. Kurset fokuserer derfor på muligheter til å aktivt utvikle lederegenskaper som fremmer innovasjonsprosessen. Kurset er første del av SOSIALENTREPRENØRSKOLEN©.

Kursinnhold:
Begrepsavklaringer, produksjonsprosessen, sosiale innovasjonsområder, utviklingsstrategier, sosial verdi og profitt, særlige motivasjonsfaktorer, tradisjonelle hindre for individets delaktighet, myter kontra muligheter og perspektiv. Velferdsstatens utvikling. Samarbeid mellom offentlig og privat sektor. Synliggjøring og utvikling av egne ideer.

Metode:
Forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid og individuelt arbeid. Stor grad av deltakeraktivitet hvor deltakerne benytter eksempler fra egen erfaring. Kurset legger vekt på både teori og praksis.

Målgruppe for kurset
Kurset passer for alle som er engasjert i problemstillinger knyttet til finansiering, produksjon og fordeling av sosial omsorg, translasjon og etablering av nye næringsvirksomheter og innovasjon i den sosiale sektor.

Kursmateriell
Forelesningene støttes av Power Point, kursbok, pensum ca 170 sider på norsk, noe på engelsk, kurskompendium.

Eksamen / sertifisering
Skriftlig test, ev. hjemme/gruppeoppgave kan tilbys i form av CASESTUDIUM CS-01-A.

Ved gjennomført kursdeltakelse og avlagt prøve kan kursleverandør attestere kompetanse ihht kurspensum og metode.